Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός περιόδου αξιολόγησης: