Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (με βάση το άρθρο 173 του ν. 4957/2022) για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αποφάσισε στην υπ’ αριθ. 9/16-3-2023 (Θέμα 3ο) συνεδρίασή της, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης (α.π. 269_16/3/2023), και ανακοινώνει την επιλογή του υποψηφίου για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντα σύμφωνα με το άρθρο 173 του ν. 4957/2022, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ως ακολούθως:

Υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις:

Γνωστικό Αντικείμενο

Μαθήματα

Αρ. Πρωτοκόλλου αιτήσεων και αρχικά των υποψηφίων

Υπολογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα

·         Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Λειτουργικά Συστήματα

·         Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

·         217_06/3/2023 (Κ.Τ.)

 

·         229_07/3/2023 (Ι.Κ.)

 

Ακολουθεί απόσπασμα από την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης:

«Λαμβάνοντας υπόψιν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των δύο υποψηφίων, η επιτροπή κρίνει ότι και οι δύο υποψήφιοι είναι επαρκείς στο γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης.

Ο κ. Κ. Τ. διαθέτει πτυχίο στην Επιστήμη του Μηχανικού Αυτοματισμού ΤΕΙ, μεταπτυχιακό στη Μηχατρονική στο ΤΕΙ Κοζάνης και διδακτορικό στη Ρομποτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίσης έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, και διαθέτει 8 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 10 σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές.

Ο κ. Ι. Κ. διαθέτει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διδακτορικό στη Ρομποτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίσης έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και διαθέτει 9 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 5 σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές.

Η επιτροπή κρίνοντας ότι οι δύο υποψήφιοι είναι επαρκείς στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα» αλλά ο κ. Ι. Κ. υπερτερεί του κ. Κ. Τ. διότι διαθέτει δίπλωμα υψηλής συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο σε αντίθεση με αυτό του κ. Κ. Τ. Επίσης ο κ. Ι. Κ. υπερτερεί στο πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές με 9 έναντι 8 του κ. Κ. Τ.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η επιτροπή προτείνει ομόφωνα την πρόσληψη του κ. Ι. Κ. για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα», για τη διδασκαλία των μαθημάτων: «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Λειτουργικά Συστήματα» και «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων».

Η παραπάνω εισήγηση έγινε ομόφωνα δεκτή από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Ένσταση μπορεί να κατατεθεί στην Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ήτοι από σήμερα 17-03-2023 έως και την 24-03-2023.

 

Close Menu