Ανακοίνωση – Προκήρυξη για την εκπονήση Διδακτορικών Διατριβών

Καβάλα, 27-9-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη συνεδρίασή της, Πράξη 21η Θέμα 6ο/2.9.2022, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα στο παρακάτω γνωστικό πεδίο:

  1. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Η εξέλιξη & οι προκλήσεις της τηλεργασίας στην μετά -covid εποχή)

(Υπεύθυνος Δρ. Γεώργιος Θερίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, gtheriou@mst.ihu.gr )

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ταχυδρομείου ή Courier είτε δια ζώσης μέχρι και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (κα. Βεργοπούλου Όλγα, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς, Τ.Κ. 654 04 Καβάλα, τηλ.: 2510 462310, email. secretary@mst.ihu.gr ):

α. Σχετική αίτηση (http://www.mst.ihu.gr/wpcontent/uploads/2021/05/Ypodeigmaaitisis.docx)

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

γ. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

δ. Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε τίτλο σπουδών

ε. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

στ. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας

ζ. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης

η. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας

θ. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές αναγνωρισμένου ιδρύματος της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

ι. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

ια. Δύο φωτογραφίες

ιβ. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το σχετικό αρχείο προτύπου που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, οι πρόσθετες υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, οι ρήτρες, τα παραδοτέα και τα χρονικά περιθώρια περάτωσης των διατριβών των Υποψηφίων Διδακτόρων αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 3694/03.09.2020) (http://www.mst.ihu.gr/wpcontent/uploads/2021/05/fek_Phd.pdf), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω γνωστικών πεδίων.

                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                                                           Καθηγητής Δρ. Βασίλειος Χατζής

Συνημμένα αρχεία

Υπόδειγμα Προσχεδίου Διδακτορικής Διατριβής

Ανακοίνωση – Προκήρυξη για την εκπονήση Διδακτορικών Διατριβών Σεπτέμβριος 2022

Close Menu